स्कॉलरशिप

कागदपत्रे

किमान ५०% किंवा अधिक गुण

प्राप्त झाल्याची गुणपत्रिका

१० वी व ११ वी ची गुणपत्रिका

तपासणी कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी

मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण

झाल्याचे गुणपत्रक / प्रमाणपत्र,

चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश

अर्ज डाउनलोड करणे साठी 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻11

SCHEME_EDUCATION_FORM (1) (1)

 

घेतल्याबाबतची पावती /

बोनाफाईड

=

जोडले आहे / नाही

MS-CIT उत्तीर्ण झाल्याचे

प्रमाणपत्र व शुल्काची पावती

२)

नोंदीत सक्रिय (जिवीत) बांधकाम कामगाराने शैक्षणिक योजनांपैकी लाभाची मागणी केलेल्या योजनेचा

) अर्ज खालील नमूद कारणामुळे अपात्र आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *