बंधकाम कामगार 5000 रूपये | bandhkam kamgar yojana 2023

इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ मधील कलम २२ bandhkam kamgar yojana 2023

मध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी योजना तयार करण्याची तरतुद आहे. त्यास अनुलक्षून

संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगांरास नोंदणीनंतर लगेच

हत्यारे / अवजारे खरेदीकरीता रु. ५०००/- चे अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.bandhkam kamgar yojana 2023

 अर्ज करण्यासाठी खालील वेबसाईटवर क्लिक करा

https://mahabocw.in/

२. तथापि महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या दिनांक १३.०२.२०२०

रोजीच्या ५३ व्या बैठकीत सदर योजना बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत

  1. आहे.bandhkam kamgar yojana 2023

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तथाळावर उपलब्ध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *