घरकूल योजनेसाठी निधी मंजूर

घरकुल। प्रधानमंत्री आवास योजना योजने साठी निधी मंजूर झाला आहे पण कोणाला मिळणार आणि यादी कशी पाहायची

वाचा संपूर्ण शासन निर्णय

शासन निर्णय:-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अनुसूचित जाती घटकांतर्गत केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यास मंजूर केलेल्या निधीच्या समरूप राज्य हिस्सा रू. ७५,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये पंचाहत्तर कोटी ) (अनुसूचित जाती उपयोजना) एवढा निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

2020- 21 विकासाठी निधी मजूर

सदर खर्च सन २०२०-२१ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. व मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी
विशेषघटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५०५ ए१११) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

हे पण बातमी वाचा गॅस सिलेंडर आणायला गेल्यास ग्राहकास एजन्सी देणार पैसे

असा होणार खर्च

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती

कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्कम, ३) रक्कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र.

घरकूल योजना

प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत.

ही पण बातमी वाचा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणारा

५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *