जातीचा दाखला मोबाइल वर काढा

शिक्षण, नोकरी वा अन्य शासकीय आरक्षणातील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी जातीचा दाखला हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. महाराष्ट्रात एस.टी., एस.सी., एन.टी., एस.बी.सी., ओ.बी.सी. आणि इतर प्रवर्गासाठी जानीचा दाखला दिला जातो; पण […]